Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I. Prevádzkovateľ

Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorým je: Realitné centrum Košice, s. r. o.,  Sídlo: Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 45561800, IČ DPH: SK2023043055, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25707/V (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).         

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov (napríklad žiadosť o vymazanie osobných údajov) na Romana Magdolena, a to písomnou formou alebo osobne na adrese: Garbiarska 5, 040 01 Košice, alebo emailom na myra@myrapoint.sk.

II. Účely spracúvania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľov

 1. uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s predávajúcimi
 2. emailový marketing na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (priamy marketing) a výslovného súhlasu dotknutej osoby so zasielaním takýchto emailov.
 3. spracúvanie osobných údajov s cieľom prípravy zmlúv o prevode nehnuteľností a nájomných zmlúv.
 4. uzatváranie dohody o zložení rezervačnej zábezpeky s potenciálnymi kupujúcimi
 5. účtovníctvo prevádzkovateľa.
 6. personalistika (spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na základe zaslaných životopisov a pri osobných pohovoroch)
 7. oceňovanie nehnuteľností

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (pod bodom a), c), d), g), súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (pod bodom b, f a spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (pod bodom e).

Spracúvanie osobných údajov podľa čl. II. písm. a) a c) je zmluvnou požiadavkou a je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu alebo dohodu o zložení rezervačnej zábezpeky.

III. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Získané osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným kategóriám príjemcov:

 • iné realitné kancelárie (pri príprave a realizácie spoločných obchodov)
 • advokát (k príprave zmluvnej dokumentácie)
 • externý účtovník
 • súdy
 • súdni exekútori
 • notári
 • znalci
 • finančný agent alebo finančné inštitúcie
 • makléri pracujúci pre prevádzkovateľa na svoju živnosť, alebo SRO.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

 1. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov od uzavretia sprostredkovateľskej zmluvy,
 2. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. II písm. b), najdlhšie na dobu udeleného súhlasu,
 3. 10 rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu, ktorým bol povolený vklad vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy, ktorá bola sprostredkovaná niektorým z prevádzkovateľom v prípade dohody o zložení rezervačnej zábezpeky,
 4. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov v súvislosti s účtovníctvom prevádzkovateľov
 5. do ukončenia najbližšieho výberového konania v prípade spracúvania osobných údajov získaných zo zaslaných životopisov a osobných pohovorov
 6. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov v súvislosti s oceňovaním nehnuteľností na základe požiadaviek klienta, aby bolo možné priradiť konkrétnu faktúru ku konkrétnemu prípadu.

V. Práva dotknutej osoby

Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Naša spoločnosť rešpektuje vaše práva. V tejto sekcii sa preto dozviete, aké sú

 1. Právo na prístup k osobným údajom

 

Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:

 • prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)
 • aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov)
 • komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov)
 • ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)
 • že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov
 • že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
 • odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy
 • či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás
 • o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Toto právo na prístup pre vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov

V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby ste nám poskytovali správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené vaše neúplné osobné údaje.

​​​​​​​Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
 • odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
 • vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie,
 • vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

 • na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na uplatnenie nášho právneho nároku
 • na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

 • počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov,
 • pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov,
 • budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči vám neúčinné.

Právo namietať

Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnený pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu):

Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom.  Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu. Samozrejme, môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych kanáloch.

Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutých osôb je možné kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

korešpondenčná adresa: Garbiarska 5, 040 01 Košice
​​​​​​​e-mail: myra@myrapoint.sk