Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Dokumenty

Cenník služieb

Výška odmeny za poskytovanie realitných služieb:

minimálna výška odmeny za poskytnutie realitnej služby 3.000 eur bez DPH
pri hodnote nehnuteľnosti nad 500.000 eur dohodou v % z ceny nehnuteľnosti
za službu prenájom min. vo výške dohodnutej mesačnej platby bez DPH
za služby pri zastupovaní klienta pri prenájme 70 eur bez DPH za mesiac

Služby a poradenstvo

každá začatá hodina odbornej konzultácie 70 eur bez DPH
výjazd k miestnej obhliadke v ten istý deň 30 eur bez DPH
vydanie písomného potvrdenia na úradné účely 150 eur bez DPH
vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve 250 eur bez DPH
vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad 300 eur bez DPH
vypracovanie darovacej zmluvy 200 eur bez DPH
vypracovanie zámennej zmluvy 300 eur bez DPH
vypracovanie nájomnej zmluvy 150 eur bez DPH
zabezpečenie úradného prekladu od 200 eur bez DPH
vypracovanie plnej moci 70 eur bez DPH
vypracovanie/zrušenie vecného bremena 100 eur bez DPH

Iné poplatky:

poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 66 eur
zrýchlený návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 266 eur
2D vizualizácia od 100 eur bez DPH
3D vizualizácia od 200 eur bez DPH
video od 200 eur bez DPH

Reklamačný poriadok MYRA.

 1. Tento Reklamačný poriadok upravuje právo klienta na reklamáciu kvality služieb, vyfakturovanej sumy odmeny, podmienok, spôsobu a postupu pri riešení reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní. Pri všetkých reklamáciách sa postupuje v súlade s aktuálnym Reklamačným poriadkom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (najmä so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení).
 2. Reklamácie sa vykonávajú výhradne v priestoroch u oprávneného používateľa značky MYRA. a len počas otváracích hodín u zodpovedného vedúceho (ďalej len „Poverená osoba“).
 3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tzn. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (ďalej len „Služby”). Služby musia byť poskytnuté riadne a určité plnenie nesmie mať vady.
 4. K reklamácii je klient vždy povinný predložiť doklad o poskytnutí Služby (faktúru).
 5. Právo zodpovednosti za vady poskytovanej Služby, prípadne za nesprávne vyfakturovanú sumu odmeny, musí klient u Poverenej osoby uplatniť bez zbytočného odkladu, t. j. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry klientovi, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
 6. V prípade, že klient neuplatní svoje právo v zmysle bodu 5 tohto Reklamačného poriadku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.
 7. Ak klient usúdi, že poskytované Služby sú nevyhovujúce alebo bude mať k realizácii obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje reklamácie.
 8. Poverená osoba spíše s klientom reklamačný protokol. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
 9. Reklamácia bude vybavená do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Poverená osoba s klientom písomne nedohodne inak. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať dní.
 10. V prípade, že prešetrenie reklamácie klienta podľa bodu 9 tohto Reklamačného poriadku je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsať (30) dňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je Poverená osoba povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť klientovi do šesťdesiatich (60) dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená.  
 11. Reklamáciu môže Poverená osoba uznať alebo zamietnuť.
 12. Pokiaľ uzná reklamáciu za oprávnenú, informuje o tom bezodkladne klienta a vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni vady, ak sú odstrániteľné, a v prípade neodstrániteľných vád poskytne zľavu z ceny alebo nanovo poskytne dané Služby.
 13. Pokiaľ zamietne reklamáciu, informuje o tom bezodkladne klienta a uvedie dôvod zamietnutia.
 14. Poverená osoba je povinná o vybavení reklamácie vydať klientovi písomný doklad najneskôr do tridsiatich (30) dní od dátumu začatia reklamačného konania, tzn. vystaví mu písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Toto neplatí v prípadoch podľa bodu 10 tohto Reklamačného poriadku, kedy sa lehota predlžuje na šesťdesiat dní od dátumu začatia reklamačného konania.
 15. Na základe zistení vykonaných z reklamačných protokolov vyvodzuje Poverená osoba dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
 16. Tento Reklamačný poriadok je záväzný pre všetkých oprávnených používateľov značky MYRAPOINT, ich maklérov a zamestnancov a je platný na celom území Slovenskej republiky.